ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.Εισαγωγή

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.fanola.gr   , είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης ειδών κομμωτηρίου καθώς και διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων και λειτουργεί υπό τη διαχείριση της ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία «AΦΕΣ ΣΤΥΛΟΥ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «COSMITAL» ή «cosmital» η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 13 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@fanola.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (+30 2310323239), εφεξής καλούμενη εταιρεία.

Οι παρόντες γενικοί όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η εταιρεία κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.fanola.gr.Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση κάθε ευθύνης της εταιρείας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή/και “καταναλωτής” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή εγγράφεται ως χρήστης ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων/υπηρεσιών) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων/υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην τους αποδεχτεί με στην σχετική επιλογή που θα του δοθεί και να μην συνεχίσει την πλοήγηση του στην σελίδα. Ειδάλλως με την αποδοχή των όρων και τη συνέχιση της χρήσης  τεκμαίρεται ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται.

 

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες, που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα της εταιρείας και την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη  για την ακρίβεια, την πληρότητα, το χρονικά επίκαιρο, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών, που περιέχονται σε αυτό. Ως εκ τούτου η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η ιστοσελίδα περιέχει δεδομένα, εικόνες και απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να καθοδηγεί και να διευκολύνει τον επισκέπτη/χρήστη στην αγορά των εμπορευμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος και στην παροχή κάθε σχετικής ενημέρωσης και υπηρεσίας. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται και επικαιροποιούνται διαρκώς, ενδέχεται, ωστόσο, να αλλάξουν για συγκεκριμένες αγορές ή για νομικούς λόγους. Η εταιρεία δύναται να προβεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της σε αλλαγές των προϊόντων ή και των χαρακτηριστικών τους, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή και τρίτων προσώπων. Αναφορικά με τους όρους διεξαγωγής των ηλεκτρονικών σεμιναρίων η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβεί σε αλλαγή του προγράμματος μαθημάτων και σε αντικατάσταση των μαθημάτων πάντα εντός του πλαισίου της καταρτισθείσας ειδικότερης σύμβασης συμμετοχής στα διαδικτυακά σεμινάρια.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου .Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει»  και η εταιρεία όπως ως άνω εκτενώς αναφέρθηκε δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτής για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό.

Η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία εκτός των στο παρόν αναφερόμενων περιπτώσεων. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου πελάτη σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής θετική ή αποθετική ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας ,του ηλεκτρονικού καταστήματος, του newsletter, των επιλογών και των περιεχομένων ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν καθώς και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επίσης, η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια λογισμικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

 

4.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) που ενδεικτικά περιλαμβάνει διακριτικούς τίτλους, σήματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια κ.λπ.(εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  εταιρείας και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο, συναίνεση της δικαιούχου εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να προβεί σε αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχόμενο των διαδικτυακών σεμιναρίων ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην εταιρεία, προστατεύονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, στον χρήστη/καταναλωτή διατίθεται δε αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου των μαθημάτων των διαδικτυακών σεμιναρίων, είτε αυτά παρέχονται στους καταναλωτές δωρεάν είτε κατόπιν πληρωμής.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους και μπορεί να κάνει χρήση των σημάτων τους χωρίς να οικειοποιείται τη σχετική πνευματική ιδιοκτησία τους. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι για τις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας (Facebook Inc. , Instagram, Twitter). Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν συνεργάζεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις συγκεκριμένες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης.

 

5.Περιορισμένη άδεια

Η εταιρεία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της.

Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

6.Ευθύνη του χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενεργώντας σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων μεθόδων, πράξεων ή και παραλείψεων, που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet, NETIQUETTE. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την παράνομη ή και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του.

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση ή την αλλοίωση ή την παύση, βλάβη και δυσλειτουργία της. Περαιτέρω, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα.

Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η εταιρεία, που οφείλεται σε πράξεις ή και παραλείψεις του, που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών του με βάση την κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες όρους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων εμπλοκής της εταιρείας σε αντιδικίες καθώς και περιπτώσεων, στις οποίες θα υποχρεωθεί η εταιρεία να καταβάλει πρόστιμα ή αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος της εταιρείας να κινηθεί αναγωγικά κατά του χρήστη.

 

7.Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  www.fanola.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους(links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και το γεγονός ότι εμφανίζονται στην σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την λειτουργία των δικτυακών αυτών τόπων.

 

8.Πολιτική ακυρώσεων-επιστροφών

Α)Ακύρωση παραγγελίας

Ο καταναλωτής δύναται να ακυρώσει κάθε παραγγελία την οποία έχει ήδη υποβάλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εντός 6 ωρών από την χρονική στιγμή υποβολής της. Η ακύρωση παραγγελιών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, μέσω της τηλεφωνική γραμμής εξυπηρέτησης (+30 2310323299), είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@fanola.gr .

Β)Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος ή συμπλήρωση εφόσον αυτό που του παραδόθηκε δεν αντιστοιχεί κατά είδος και ποσότητα με την παραγγελία του ή απολείπεται κάποια συνομολογημένη ιδιότητα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Ο καταναλωτής οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία σχετικά με το λάθος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν(χωρίς ζημίες και με άθικτη συσκευασία).Η αντικατάσταση αφορά την αποστολή προϊόντος αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, ενώ επιστροφή χρημάτων προβλέπεται αποκλειστικά στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον καταναλωτή βαρύνουν την εταιρεία, εφόσον τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τόπος και τρόπος επιστροφής.

Γ) Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) 

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου με Δελτίο Αποστολής κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην έχει υποστεί καμία μορφή φθοράς με υπαιτιότητα του καταναλωτή και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (Απ. Λιανικής, κ.λπ.) με πλήρη τη συσκευασία του και άθικτη. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον καταναλωτή ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτό από την εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον καταναλωτή. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρεία.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον καταναλωτή χωρίς σχετική ευθύνη της επιχείρησης πλέον. Η επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο καταναλωτής είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 13.Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της επιχείρησης προς τον πελάτη. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία προκειμένου να επιλέξει την επιστροφή των χρημάτων του είτε από την έδρα της εταιρείας είτε με τραπεζικό έμβασμα.
 • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον καταναλωτή του προϊόντος αντικατάστασης βαρύνουν την εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον καταναλωτή, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του καταναλωτή.

 

 

Δ)Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο καταναλωτής σύμφωνα με το ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου order@fanola.gr και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε μέσα σε 14 μέρες από την παράδοση του προϊόντος.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον καταναλωτή χωρίς σχετική ευθύνη της επιχείρησης πλέον. Η επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο καταναλωτής είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 13. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της επιχείρησης προς τον πελάτη. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία προκειμένου να επιλέξει την επιστροφή των χρημάτων του είτε από την έδρα της εταιρείας είτε με τραπεζικό έμβασμα.
 • Ο καταναλωτής ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή/και χρησιμοποίησης των αγαθών η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%.Η εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για ειδικές παραγγελίες προϊόντων που προμηθεύεται η εταιρεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων (άρθρο 3ιβ, παρ. γ΄, ν. 2251/1994)

 

 1. Τρόποι παραγγελίας

Α) Λογαριασμός μέλους

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου, εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την διαδικασία παραγγελίας. Για την χρήση της δυνατότητας υποβολής παραγγελίας αγοράς προϊόντων απαιτείται από τον επισκέπτη είτε να δώσει τα στοιχεία του κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ως επισκέπτης είτε να εγγραφεί στο www.fanola.gr  ως χρήστης. Ο χρήστης κατά την εγγραφή του θα κληθεί να ορίσει δύο κωδικούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί παρέχουν στο χρήστη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στον προσωπικό του λογαριασμό. Επιπροσθέτως τόσο ο επισκέπτης όσο και ο χρήστης  θα πρέπει να συμφωνήσει να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του και β) στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού χρήστη να διατηρεί και ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για τη σύναψη της σύμβασης και την εκτέλεσή της οι πληροφορίες που ζητούνται στους επιμέρους ιστότοπους είναι απαραίτητες και εάν ο καταναλωτής αρνηθεί να τις θέσει στην διάθεση του www.fanola.gr  ή οι πληροφορίες που διαθέσει δεν είναι ακριβείς, η σύμβαση δεν θα είναι έγκυρη και δεν θα μπορεί το ηλεκτρονικό κατάστημα να εκτελέσει την παραγγελία του χρήστη.

Τα μέλη/χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη/χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Β)Προϋποθέσεις παραγγελίας

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Μολαταύτα η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εξακριβώνει πάντα με ασφάλεια τα στοιχεία των πελατών της στις περισσότερες παραγγελίες και για αυτόν το λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για περιπτώσεις έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Όλες οι συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο όπως έχει τροποποιηθεί από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και με τις συμβάσεις εξ αποστάσεως με καταναλωτές.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

 • την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης ως επισκέπτης ή ως χρήστης
 • την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης της παροχής
 • την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου.

 

Ειδικότερα η διαδικασία παραγγελίας λειτουργεί ως εξής: ο καταναλωτής βρίσκει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή από τις διάφορες θεματικές και προϊόντικές σελίδες και τα επιλέγει με το σύνδεσμο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ που υπάρχει σε κάθε προϊόν με τον οποίο του παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν στο ηλεκτρονικό “καλάθι αγορών”. Αφού ολοκληρώσει την  προσθήκη των επιθυμητών προϊόντων στο καλάθι του μέσω οποιουδήποτε εκ των συνδέσμων ΚΑΛΑΘΙ,ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ή ΤΑΜΕΙΟ,  μπορεί να μεταβεί στο ψηφιακό καλάθι αγορών του ,όπου του παρέχεται μια σύνοψη ολοκλήρωσης της παραγγελίας του η οποία περιλαμβάνει  όλα τα προϊόντα που έχει τοποθετήσει στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, το κόστος τους καθώς και το κόστος αποστολής τους. . Στη συνέχεια αν επιλέξει τον σύνδεσμο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ο επισκέπτης/χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα αποστολής της παραγγελίας όπου του παρέχεται μια σύνοψη ολοκλήρωσης της παραγγελίας του η οποία περιλαμβάνει  όλα τα προϊόντα που έχει τοποθετήσει στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, το κόστος τους καθώς και το κόστος αποστολής τους .Στη συνέχεια αν επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία των επιλεγμένων προϊόντων θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία χρέωσης ως επισκέπτης όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του ενώ αν είναι ήδη εγγεγραμμένος ως χρήστης του δύνεται η δυνατότητα να συνδεθεί με τον προσωπικό του λογαριασμό. Στη συνέχεια ο καταναλωτής θα κληθεί να επιλέξει την διεύθυνση αποστολής των προϊόντων καθώς και την μέθοδο αποστολής και πληρωμής που επιθυμεί. Ο καταναλωτής με την επιλογή του συνδέσμου ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  υποβάλλει την παραγγελία του στην τελική της μορφή, ως δήλωση βούλησης για κατάρτιση σύμβασης πώλησης με την εταιρεία, και σύμφωνα με τους όρους που έχει συμφωνήσει όπως αυτοί εμφανίζονται στην ως άνω σύνοψη και η εταιρεία τον ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή της παραγγελίας του.

 

Με την υποβολή παραγγελίας αποστέλλεται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης με την απόδειξη της συναλλαγής καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πορεία της παραγγελίας του.

 

Η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από τους επισκέπτες/χρήστες συνιστά δήλωση βούλησης σύναψης συμβάσεως πωλήσεως όπως αυτή ρυθμίζεται από την σχετική νομοθεσία και όχι απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα.

 

Με την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι εφ’ όσον όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε είναι διαθέσιμα και εφ’ όσον, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, κριθεί κατάλληλος και φερέγγυος για σύναψη συμβάσεως πώλησης, τότε, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση εκτός της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε θα του αποσταλούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα είδη ή την ποσότητα των προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

 

Απαγορεύεται ρητά η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από χρήστη κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) άλλου χρήστη ακόμη και αν το άλλο χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού του (user account), έδωσε την ρητή του συγκατάθεση κατόπιν ή και πριν την χρήση.

Σε κάθε περίπτωση υπόχρεο προς πληρωμή και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των πωληθέντων προϊόντων θα είναι το μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού του (user account) προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση όπου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) ενός μέλους/χρήστη από υπαλλήλους, προστηθέντες, βοηθούς ή πάσης φύσεως προσωπικό ή τρίτους προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων.

 

Γ)Τιμές

Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία  καταβάλει προσπάθεια ώστε να είναι ακριβείς οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή έλλειψη λάθους. Σε περίπτωση που υπάρχει λανθασμένη τιμή όσον αφορά ένα προϊόν, θα χορηγηθεί στον καταναλωτή η διακριτική ευχέρεια είτε να αγοράσει το προϊόν στην πραγματική του τιμή είτε να ακυρώσει την παραγγελία.

 

 1. Τρόποι Πληρωμής

 

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται πάντοτε σε Ευρώ(€).Η εξόφληση των παραγγελιών μπορεί να γίνει με:

 • Αντικαταβολή (Σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρείας ή μεταφορικής εταιρείας) πληρώνοντας κατά την παράδοση της παραγγελίας.
 • Με προπληρωμή, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.
 • Μετρητά, μέσω παραλαβής από το κατάστημα
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 

Οι καταθέσεις μπορούν να γίνονται στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR 5701 722 33 000 523 30 644 303 62

Αριθμός Λογαριασμού: 52 330 644 30 362

BIC/Swift: PIRBGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR 1101 102 080 000 0208 4409 6634

Αριθμός Λογαριασμού: 20 844 096 634

BIC/Swift: ETHNGRAA

EUROBANK

ΙΒΑΝ: GR 5602 6021 6000 0900 2006 170 44

BIC/Swift: ERBKGRAA

Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0216 9002 0061 7044

Όνομα Δικαιούχου των άνω λογαριασμών: ΑΦΕΣ ΣΤΥΛΟΥ Ο.Ε

 

11.Ασφάλεια συναλλαγών

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί παρέχουν στο χρήστη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και όπως στο παρόν αναλύεται ενδελεχώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα www.fanola.gr   δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του password σε τακτά διαστήματα και η αποφυγή της χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ ημερομηνία γέννησης).

Η εταιρεία χρησιμοποιεί για το ηλεκτρονικό της κατάστημα το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Κατά αυτό τον τρόπο όλες οι προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής του, κρυπτογραφούνται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα ένα παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites), όταν αυτοί χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.fanola.gr  , διαθέτει πιστοποίηση SSL της R3 η οποία είναι μία ελεύθερα προσβάσιμη αυτοματοποιημένη αρχή πιστοποίησης.

 

12.Τρόποι αποστολής

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στον καταναλωτή διαφορετικούς τρόπους αποστολής της παραγγελίας του. Το αντίστοιχο κόστος αποστολής της παραγγελίας γνωστοποιείται στον καταναλωτή κατά την επιλογή του τρόπου αποστολής αυτής.

Η παράδοση των προϊόντων μετά την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας είναι άμεση και μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Αποστολή της παραγγελίας μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας ή υπηρεσίας COURIER.

Αποστολή της παραγγελίας μέσω εταιρικών οχημάτων, αποκλειστικά για παραγγελίες εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης.

Παραλαβή της παραγγελίας από την έδρα της εταιρείας (Δήμος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 13)

 

 1. Όροι χρήσης σεμιναρίων

Για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως σεμιναρίων ο συμμετέχοντας οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και επαρκή ταχύτητα σύνδεσης διαδικτύου. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη δυνατότητας παρακολούθησης του σεμιναρίου λόγω πιθανών τεχνικών προβλημάτων που συνδέονται αιτιωδώς με τον συμμετέχοντα.

Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας περιέχουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της εταιρείας και των δημιουργών τους. Ο συμμετέχοντας δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείµει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαράγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, να ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, η να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισµικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτή την ιστοσελίδα.

Ο συμμετέχων στα διαδικτυακά σεμινάρια αποδέχεται ρητά την απεικόνιση, τη χρήση και τη μετάδοση της εικόνας του στο πλαίσιο της εγγραφής μίας διαδικτυακής εκδήλωσης. Η εταιρεία δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάποια παραβίαση των δικαιωμάτων εικόνας ή πνευματικής ιδιοκτησίας από κάποιον συμμετέχοντα.

Η εταιρεία δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που εμπεριέχονται σε ομιλίες, διαλέξεις, σημειώσεις και απαντήσεις ερωτήσεων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα καθώς και για την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Όπως επίσης και για τις θέσεις-απόψεις που εκφράζουν οι εκάστοτε ομιλητές-εισηγητές και οι παρεμβαίνοντες στις συζητήσεις αυτές. Με βάση τα παραπάνω ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες που του παρέχονται.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα λάβουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ένα σύνδεσμο από το email educational@fanola.it  , μέσω του οποίου θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια εξ αποστάσεως. Παράλληλα θα  λάβουν έναν δεύτερο σύνδεσμο για ετεροχρονισμένη παρακολούθηση του βιντεοσκοπημένου υλικού του μαθήματος. Για την απρόσκοπτη λήψη των ως άνω email, οι συμμετέχοντες καλούνται να προσθέσουν την διεύθυνση αποστολής educational@fanola.it  στην safe list του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου καθώς και να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το αντίστοιχο spam folder. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος λήψης των απαραίτητων email, οφείλουν να επικοινωνήσουν χωρίς καθυστέρηση με την εταιρεία.

Ο καταναλωτής δύναται να υπαναχωρήσει από την συμμετοχή την οποία έχει ήδη υποβάλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εντός 24 ωρών από την χρονική στιγμή υποβολής της. Η ακύρωση συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, μέσω της τηλεφωνική γραμμής εξυπηρέτησης (+30 2310323299), είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@cosmital.gr.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των ημερομηνιών και ωραρίων των σεμιναρίων χωρίς να ενημερώνει σχετικά τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος.  Οι ήδη εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες στα εξ αποστάσεως σεμινάρια θα ενημερώνονται σχετικά με πιθανές αλλαγές του προγράμματος με την αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Επίσης σε κάθε περίπτωση θα τους παρέχεται η δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης του σεμιναρίου μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται από την εταιρεία.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναμίας πραγματοποίησης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της ιστοσελίδας ή του εισηγητή, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μόνο στους συμμετέχοντες και όχι σε κάθε χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον το σεμινάριο δεν πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία και ματαιωθεί οριστικά με ευθύνη της εταιρείας, θα παρέχεται η δυνατότητα, στους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, ετεροχρονισμένης παρακολούθησης του σεμιναρίου μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται από την εταιρεία. Μόνο στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης η εταιρεία ευθύνεται για την επιστροφή του ποσού της συμμετοχής με τον τρόπο που θα συμφωνήσει από κοινού με τον συμμετέχοντα

 

14.Υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter)

 

Η εταιρεία παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας της την δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου αποστολής(newsletter)  μέσω αποστολής μηνυμάτων email στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή στο τηλέφωνο τους, σχετικά προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά και για τυχόν άλλες προσφορές, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να επωφεληθούν αυτής της υπηρεσίας. Η αποστολή newsletter από την εταιρεία είναι απόλυτα συμβατή με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Εκτενέστερη αναφορά στους όρους λειτουργίας της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνεται στην Πολιτική Απορρήτου.

 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη μη παράδοση ή καθυστέρηση των ενημερωτικών email. Για την εναργέστερη λειτουργία της υπηρεσίας συνιστάται στον χρήστη να συμπεριλάβει την διεύθυνση αποστολής …………………… στην safe list του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου καθώς και να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το αντίστοιχο spam folder.

 

Δεν πρόκειται να γίνει καταχρηστική χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε να ζητήσει τη διακοπή λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων επικοινωνώντας με την εταιρεία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sales@fanola.gr) είτε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης (+30 2310323299).

 

 1. Όροι Διαγωνισμών

Η εταιρεία διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς μέσω των επίσημων λογαριασμών που η ίδια διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram και Facebook. Ως εκ τούτου οι εκάστοτε διαγωνισμοί θα φιλοξενούνται στους επίσημους λογαριασμούς της εταιρείας: Instagram: Cosmital hair beauty nails / Fanola Greece, Facebook: Instagram: cosmital.greece/ fanola.greece .

Η εταιρεία ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής των παραπάνω λογαριασμών φιλοξενεί και διαχειρίζεται την προβολή του διαγωνισμού, διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και τέλος αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους νικητές και αποστολή και παράδοση των δώρων σε αυτούς.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Δικαίωμα Συμμετοχής                 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

Τρόπος Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων  καθώς και των όρων χρήσης του INSTAGRAM καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό θα συμμετέχουν όσοι ακολούθησαν τις οδηγίες συμμετοχής όπως αυτές δημοσιεύονται σε σχετική δημοσίευση στους λογαριασμούς Instagram και Facebook της εταιρείας. Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται κατά περίπτωση να κληθούν να κάνουν follow/like σε συγκεκριμένα προφίλ ή δημοσιεύσεις, να κοινοποιήσουν τον διαγωνισμό, να γράψουν κάποιο σχόλιο, να κάνουν tag κάποιο φιλικό τους πρόσωπο, να αξιολογήσουν ή να γράψουν μια κριτική για την ιστοσελίδα της εταιρείας. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά στο διαγωνισμό σε κάθε πλατφόρμα, ανεξαρτήτως των πόσων σχολίων ή κοινοποιήσεων έχει πραγματοποιήσει.

Ως έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω:

 • Έχει καταχωρηθεί εντός της διάρκειας του διαγωνισμού όπως αυτός ορίζεται στην σχετική δημοσίευση στους λογαριασμούς Instagram και Facebook της εταιρείας.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται παραπάνω(like, follow, tag, σχόλια κι ούτω καθεξής) για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του διαγωνισμού.
 • Δεν είναι αντίθετη στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 • Είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχών που θεωρεί ότι δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή εξακριβώσει ότι τα στοιχεία δεν είναι αληθή δίχως να έχει υποχρέωση αιτιολόγησης της ενέργειας της στον ενδιαφερόμενο.

Ανάδειξη νικητών

Η εκάστοτε ημέρα και ώρα διεξαγωγής των διαγωνισμών όπως και ο συνολικός αριθμός των νικητών θα δημοσιεύονται σε σχετική δημοσίευση στους λογαριασμούς Instagram και Facebook της εταιρείας.

Οι νικητές ενδέχεται να αναδεικνύονται είτε με κλήρωση είτε με την πλήρωση των επιμέρους προϋποθέσεων που ενδέχεται να θέσει εκ των προτέρων η εταιρεία. Στην περίπτωση που απαιτείται από τον συμμετέχοντα κάποια αξιολόγηση ή κριτική της ιστοσελίδας της εταιρείας, επιλογή των νικητών θα πραγματοποιείται τυχαία κλήρωση μιας εκ των εν λόγω αξιολογήσεων/κριτικών των συμμετεχόντων για την ανάδειξη του νικητή.Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος ανάδειξης των νικητών θα είναι αυτός που αρχικά ανακοινώθηκε στην σχετική δημοσίευση.

Τα προφίλ των νικητών θα δημοσιεύονται στους λογαριασμούς Instagram και Facebook της εταιρείας. Οι νικητές θα πρέπει εντός καταληκτικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμών ημερών, η οποία εκκινεί από την ημέρα δημοσίευσης των νικητών να επικοινωνήσουν με την εταιρεία προκειμένου να της παρέχουν τα στοιχεία τους. Με την παρέλευση της προθεσμίας ο νικητής χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στο έπαθλο του. Αν κανένας από τους νικητές δεν τηρήσει τους προαναφερθέντες όρους τότε ο διαγωνισμός ακυρώνεται, δεν επαναλαμβάνεται και η εταιρεία δεν οφείλει το έπαθλο.

Η εταιρεία δεν οφείλει να ενημερώσει κάθε συμμετέχοντα για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Έπαθλο

Το έπαθλο του κάθε διαγωνισμού δημοσιεύεται σε σχετική δημοσίευση στους λογαριασμούς Instagram και Facebook της εταιρείας, είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση του με άλλο ή η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε στιγμή. Η εταιρεία δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με το έπαθλο, εκτός της παράδοσης του στον νικητή. Το έπαθλο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάστασή στην οποία ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συνομολογημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της εταιρείας. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τα έπαθλα των διαγωνισμών.

Οι νικητές μπορούν κατόπιν συνεννόησης  με την εταιρεία να επιλέξουν να παραλάβουν το έπαθλο τους από το κατάστημα  ή να επιλέξουν τόπο αποστολής.Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την εταιρεία.

Ευθύνη Διοργανώτριας

Η εταιρεία, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του Facebok και του Instagram και την ασφάλεια χρήσης τους.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebok και στο Instagram με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

 

16.Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρεία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα.